Transportstyrelsen

Helicam Stockholm är certifierade av transportstyrelsen och har tillstånd för obemannade luftfartyg kategori 1B.

För 1B gäller:

Luftfartygets maximala startvikt ska vara mer än 1,5 kg men mindre eller lika med 7 kg. Luftfartyget utvecklar en maximal kinetisk energi på högst 1000 J. Luftfartyget flygs enbart inom synhåll för piloten

Försäkring

Helicam Stockholm är försäkrade av Adekvat drönar försäkring, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkring för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer.

Försvarsmakten

Jag följer försvarsmaktens regler för spridning av flygfoto och film. För spridning av flygbilder, och liknande registreringar, från luftfartyg över svenskt territorium krävs tillstånd från Försvarsmakten, enligt 6 § lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Helicam Sweden har självgranskningsrätt av bilder samt film, vilket innebär att jag snabbt kan leverera material till kund för publicering.